اطلاعات آموزشی

 
 

اطلاعات آموزشی گروه رادیولوژی دهان

1- نیروی انسانی آموزشی در گروه رادیولوژی دهان

اعضائ هيئت علمي گروه رادیولوژی دهان8نفر ميباشد كه شامل 1 استاد و 3دانشیار و 3 استاديار و 1 مربی مي باشند.

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی :

 
 

رتبه علمی

مرد

زن

تعدادکل

استاد

-

1

1

دانشیار

2

1

3

استادیار

-

3

3

مربی

-

1

1

جمع کل :

2

6

8

 
 

2-فضاهاي آموزشي

- بخش واتاق های موجود:

1- اتاق سمینار دانشجویان

2- اتاق منشی گروه

3- کلاسهای تدریس نظری (مشترک با سایر گروها)

4-تاریکخانه و اتاق استراحت تکنسینهای بخش

9-یک اتاق رادیوگرافی خارج دهانی کانونشنال

11-اتاق گزارش رادیوگرافی

13- اتاق اساتید گروه

5- اتاق سمينار دستیاران

6- کتابخانه (مشترک با سایر گروها)

7-اتاق سونوگرافی و سیالوگرافی

8- شش اتاق رادیوگرافی داخل دهانی

10-یک اتاق تصویربرداری تخصصی CBCT

12-فضای کریدور داخل بخش مجهز به نگاتوسکوپهای رومیزی جهت آموزش دانشجویان