برنامه دروس نظری تخصصی دستیاران

برنامه دروس نظری تخصصی دستیاران رادیولوژی در 2 سال اول(آمورش توسط اساتیدگروه رادیولوژی)                                                                                                                                                      

ترم اول یا سوم


1-مباحث بیولوژی از کتاب بوشانگ (فصول 29-38) و فصول 2و 3 وایت

2- مباحث تکنیکهای کانونشنال (داخل دهانی، خارج دهانی و پانورامیک) از کتاب وایت و لنگ لند و هرینگ

3- مباحث تفسیر ضایعات فک وصورت از کتاب وایت

(فصول : اصول تفسیر، پوسیدگیهای دندانی، بیماریهای پریودنتال،آنومالیهای دندانی ، کیستها، تومورهای خوش خیم و بدخیم، بیماریهای التهابی،ضایعات استخوانی، بیماریهای سیستمیک، کلسیفیکاسیونهای بافت نرم، اختلالات تکاملی جمجمه و فک و صورت)

4- ارائه مورد و سمینار بحث آزاد و ژورنال کلاب

5-مباحث تکنیکهای تخصصی شامل پزشکی هسته ای و سونوگرافی و MRI و,CT CBCT از کتاب وایت

ترم دوم یا چهارم


1-مباحث فیزیک فصول دیجیتال (وایت و بوشانگ 18- 16و 21و 22) و CT از کتاب بوشانگ (28)

2- مباحث ترومای فک و صورت از کتاب وایت و سام ،

3- مباحث پزشکی قانونی از کتاب وایت ،

4- مباحث ایمپلنت از کتاب وایت

5- مباحث آناتومی و پاتولوژی سینوس از کتاب وایت و سام

6- ارائه مورد و سمینار بحث آزاد و ژورنال کلاب

 

ترم اول یا سوم

 

1- مباحث تکنیکهای کانونشنال (داخل دهانی، خارج دهانی و پانورامیک) از کتاب وایت و لنگ لند و هرینگ

2- میاحث تفسیر ضایعات داخل استخوانی از کتاب وود(15 فصل)

3- مباحث فیزیک کتاب بوشانگ( فصول5-13) و فصول مشابه از کتاب وایت

4- مباحث تکنیکهای تخصصی شامل ، پزشکی هسته ای و سونوگرافی و MRI و,CT CBCT از کتاب وایت

5- ارائه مورد و سمینار بحث آزاد و ژورنال کلاب               

ترم دوم یا چهارم

 

1- مبحث آناتومی و پاتولوژی غدد بزاقی از کتاب وایت و سام

2- ادامه مباحث فیزیک کتاب بوشانگ( فصول5-13) و فصول مشابه از کتاب وایت

3- ارائه مورد و سمینار بحث آزاد و ژورنال کلاب

4- مباحث آناتومی و پاتولوژی مفصل TMJ از کتاب وایت و سام       

 
دروس وابسته در دانشکده های دندان پزشکی و پزشکی و بیمارستانهای قایم یا امام رضا مطابق با کوریکولوم جدید ارایه میشود