برنامه های عملی دستیاران رادیولوژی

 

برنامه های عملی دستیاران رادیولوژی

برنامه عملی ترم اول: تهیه رادیوگرافی های داخل دهانی شامل پری آپیکال به روش موازی، بایت وینگ و اکلوزال و تکنیکهای مدیفاید داخل دهانی و گزارش آنها می باشد

برنامه عملی ترم دوم : تهیه رادیوگرافی های داخل دهانی معمولی و مدیفاید و رادیوگرافی های خارج دهانی معمولی و دیجیتال وگزارش و تفسیر تصاویر می باشد.

برنامه عملی ترم سوم: تهیه رادیوگرافی های خارج دهانی معمولی و دیجیتال و گزارش آنها و انجام سیالوگرافی وگزارش آن و مشارکت در آموزش دانشجویان عمومی می باشد. گزارش ضایعات داخل استخوانی و سینوسهای پارانازال و نیز اختلالات مفصل TMJ در تصاویر معمولی از دیگر برنامه های عملی می باشد.

برنامه عملی ترم چهارم: تهیه تصاویر تخصصی CBCT و آماده سازی تصاویر و گزارش آن و انجام سیالوگرافی و گزارش آن و نیز مشارکت در آموزش دانشجویان عمومی می باشد. گزارش ضایعات داخل استخوانی و سینوسهای پارانازال و نیز اختلالات مفصل TMJ در تصاویر تخصصی شامل CBCTو CT و MRI از دیگر برنامه های عملی می باشد.

برنامه عملی ترم پنجم : تهیه تصاویر تخصصی CBCT و آماده سازی تصاویر و گزارش آن و مشارکت در آموزش دانشجویان عمومی می باشد. گزارش ضایعات داخل استخوانی و سینوسهای پارانازال و نیز اختلالات مفصل TMJ در تصاویر تخصصی شامل CBCTو CT و MRI از دیگر برنامه های عملی می باشد.