برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی گروه

آموزش دوره عمومی:

در بخش آموزش دانشجویان علوم پایه شامل پوسیدگی شناسی(1 جلسه توسط اساتید رادیولوژی) و رادیولوژی نظری 1، دانشجویان پس از علوم پایه شامل رادیولوژی 2نظری و تشخیص 4 و رادیولوژی های عملی(1-3) ارائه می شود.

برنامه رادیولوژی 1 نظری شامل فیزیک اشعه و ساختمان گیرنده تصویر، تاریکخانه وسیستم پروسسینگ تصویر و بیولوژی و حفاظت در برابر اشعه می باشد. رادیولوژی 1 عملی به صورت آموزش عملی تهیه تصاویر داخل دهانی بر روی فانتوم می باشد. و نیز آشنایی با نمای رادیوگرافیک ساختمانهای آناتومیک بر روی فیلمهای داخل دهانی نیز از موارد آموزشی این واحد می باشد

در رادیولوژی 2 نظری تکنیکهای رادیوگرافی معمولی و پیشرفته آموزش داده می شوند و رادیولوژی 2 عملی تکنیکهای داخل دهانی بر روی بیمار واقعی آموزش داده می شود. همچنین در این واحد دانشجویان با نمای رادیوگرافیک ساختارهای نرمال فکین و صورت در کلیشه های داخل دهانی ، پانورامیک و رادیوگرافیهای جمجمه آشنا می شوند. آشنایی عملی با نحوه عملکرد دستگاه پانورامیک نیز از موارد دیگر آموزشی در این واحد می باشد.

در رادیولوژی 3 نظری(تشخیص 4، طبق کوریکولوم جدید) نحوه تفسیر ضایعات ناحیه فک صورت در رادیوگرافی و در رادیولوژی عملی 3 اصول نفسیر ضایعات به صورت عملی برای دانشجویان بیان شده و نیز ارائه سمینار توسط دانشجویان تحت نظارت اساتید انجام می شود.

آموزش دوره تخصصی

در بخش تخصصی آموزش دستیاران در واحد نظری به صورت ارائه سمینار توسط دستیاران و book review می باشد که کتب رفرنس شامل رادیولوژی دهان (وایت فارو) و تشخیص های افتراقی ضایعات فک وصورت (وود و گووز ) تصیربرداری سر وگردن (سام و کورتین) و علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست (بوشانگ) و اصول تصویربرداری پانورامیک (لنگ لند لنگ لیس) می باشد . در سمیناریهای بحث آزاد روزهای دوشنبه ارائه case report و بحث و بررسی در این زمینه و نیز مباحث مختلفی از کتابهای رفرنس رادیولوژی پزشکی شامل ( CT and MRI of the whole body (hagga و نیزتصویربرداری ماگزیلوفاسیال( لارهیم) و اطلسهای مربوط به ضایعات سینوسهای پارانازال از کتابهای رادیولوژی تشخیصی سر و گردن (harns berger ) مورد بحث قرار می گیرند. همچنین یک ساعت در هر دوشنبه اختصاص به ژورنال کلاب دارد. یک روز در هفته نیز به بحث و بررسی مواردی از ضایعات و شکستگی های فک وصورت ، سندرمهای کرانیوفاسیال و ....که توسط اساتید پیش کسوت گروه فراهم می گردد، پرداخته می شود

در واحد عملی نیز دستیاران با نحوه تصویربرداری رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی و نیز CBCT با ارائه فیلمهای آموزشی تهیه شده توسط برخی از اساتید گروه و نیز به صورت شفاهی و کار عملی آشنا می شوند و به صورت روزانه در بخشی از ساعات حضورشان در بخش به تهیه این تصاویر از بیماران می پردازند. همچنین تصویربرداری مداخله ای شامل سیالوگرافی نیز در هر ترم توسط دستیاران بر حسب تعداد مراجعین انجام می شود. نوشتن گزارش رادیوگرافی و مشارکت در آموزش دانشجویان از دیگر فعایتهای دستیاران رادیولوژی می باشد. همچنین تشکیل پرونده برای مراجعین دارای پاتولوژی در ناحیه فک و صورت نیز از فعالیتهای عملی دستیاران محسوب می شود.

دستیاران رادیولوژی در طی سه سال تحصیلی علوم وابسته ای را سایر بخشهای دانشکده دندانپزشکی و نیز در دانشکده پزشکی و بیمارستانهای وابسته شامل آناتومی استخوان های فک و صورت، بیماریهای گوش و حلق و بینی، تصویربرداریهای سر و گردن و جراحی فک وصورت و پاتولوژی فک وصورت و نیز بیماریهای دهان می گذرانند.

و نهایتا اساتید گروه رادیولوژی در بخش علوم وابسته آموزش به دستیاران سایر گروهای آموزشی دانشکده را بعهده دارند.

برنامه رادیولوژی عملی (1)

جلسه اول : کلیات شامل آشنایی با ساختمان فیلم های داخل دهانی ، معرفی انواع تکنیک های داخل دهانی و موارد کاربرد، مزایا و معایب آنها، تفهیم زاویه افقی، عمودی، overlap, cone-cut, shortening, elongation

جلسه دوم: جزئیات تکنیک رادیوگرافی پری آپیکال به روش نیمساز (نواحی مختلف فک بالا و پایین)

جلسه سوم: آموزش پروسسینگ فیلم و روش کار در تاریکخانه ، کار روی فانتوم (فک بالا- ناحیه سانترال)

جلسه چهارم: کار روی فانتوم( فک بالا- ناحیه کانین)

جلسه پنجم: کار روی فانتوم( فک بالا- ناحیه پرمولر- مولر)

جلسه ششم: کار روی فانتوم( فک پایین- ناحیه انسیزورها و کانین)

جاسه هفتم: کار روی فانتوم( فک پایین- ناحیه پرمولر-مولر)

جلسه هشتم:

ساعت اول: آموزرش روی بیمار شامل روش کنترل بیمار، کنترل gag و زبان بیمار، تنظیم سر بیمار، کنترل عفونت و......

ساعت دوم ¬ تهیه رادیوگرافی پری آپیکال از بیمار

جلسه نهم تا چهاردهم:

1 ساعت اول¬ معرفی لندمارک ها در فیلمهای پری آپیکال

شناسایی مموقعیت چپ و راست و یا بالاو پایین فیلمهای پری آپیکال

1 ساعت دوم¬ تهیه رادیوگرافی پری آپیکال از بیمار

جلسه پانزدهم: review کلی مباحث تدریس شده و مانتینگ فیلمهای پری آپیکال

جلسه شانزدهم وهفدهم: امتحان

مواد امتحان شامل:

لندمارک: 10- 5 تا روی فیلم (5 نمره)

مانتینگ: 6 تا فیلم (3 نمره)

گرفتن فیلم روی مانکن: 1 فیلم (به روش قرعه کشی) (8 نمره)

کار داخل بخشی (انضباط و کنترل عفونت و گرفتن فیلم) (4 نمره)

- هر گونه تغییر احتمالی در برنامه ریخته شده باید پس از مطرح شدن در جلسه شورا باشد.

برنامه رادیولوژی عملی (2)

جلسه اول : Pretest¬ از تکنیک های داخل دهانی

Demo تکنیک نمیساز (تنظیم بیمار، زاویه عمودی، افقی، distortion, overlap, cone cut) ، تکنیک های مدیفاید نیمساز

کنترل gag، کنترل عفونت،

جلسه دوم:

(سمینار ¬ لندمارک های ماگزیلا)

تهیه رادیوگرافی روی بیمار به روش نیمساز

جلسه سوم:

(سمینار ¬ لندمارک های مندیبل)

رادیوگرافی روی بیمار به روش نیمساز

جلسه چهارم:

(سمینار: موضوع ¬ رادیوگرافی B.W)

Demo ¬بایت وینگ

تهیه رادیوگرافی روی بیمار به روش نیمساز و نیز بایت وینگ

جلسه پنجم:

(سمینار: موضوع ¬ پوسیدگی)

Demo ¬موازی

Quiz از لندمارک های پری آپیکال

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه ششم:

(سمینار: موضوع ¬ بیماری پریودنتال)

Demo ¬ اکلوزال

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه هفتم:

Quiz از لندمارک های پری آپیکال

Demo ¬پانورامیک و لندمارک های آن

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه هشتم:

(سمینار: موضوع¬ خطاهای تاریکخانه ای)

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه نهم:

Quiz لندمارک های پانورامیک

Demo ¬ خطاهای پانورامیک

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه دهم:

(سمینار: موضوع ¬لترال سفالو و اسکال ، PA سفالو و اسکال)

Demo ¬ لندمارک های لترال و PA و شناسایی کلیشه

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه یازدهم:

(سمینار: موضوع ¬ ریورس تاون، Water's, SMV)

Demo ¬ لندمارک های ریورس تاون، SMV، واترز و شناسایی کلیشه ها

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه دوازدهم:

Quiz ¬ کاربرد تکنیک های خارج دهانی و لندمارک های مهم و شناسایی کلیشه ها

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه سیزدهم:

Demo ¬ RVG

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه چهاردهم:

تهیه رادیوگرافی روی بیمار

جلسه پانزدهم و شانزدهم:

امتحان

- هر گونه تغییر احتمالی در برنامه ریخته شده باید پس از مطرح شدن در جلسه شورا باشد.