معاون گروه

 

  دکتر ثمره مرتضوی

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي 

پست الکترونیک :mortazavis[at]mums.ac.ir