معاون گروه

 

 

 

 

    نام و نام خانوادگی  دکتر ثمره مرتضوی  
    مرتیه علمی : استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي   
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک : mortazavis[at]mums.ac.ir  
    تلفن :