کارکنان

 
کارکنان قسمت اداری
 
نام و نام خانوادگی سمت
خانم اکرم قنبری منشی گروه

خانم معصومه اعتضاد جم

کاردان رادیولوژی

خانم فاطمه خانی

کاردان رادیولوژی

آقای حمید بانام

پذیرش