اعضای هیات علمی

دکتر ماهرخ ایمانی مقدم

استاد گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :imanim[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر سید حسین حسینی زارچ

دانشیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :hoseinih[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر نجمه انبیائی

دانشیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :anbiaeen[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

دکتر علی باقرپور

دانشیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :bagherpoura[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
 

دکتر عطیه صفائی

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی

پست الکترونیک: safaeiat[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 

 

   دکتر اعظم احمدیان یزدی

مربی گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ahmadiana[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی..
دکتر ثمره مرتضوی

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mortazavis[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی