مدیر گروه


مدیر گروه رادیولوژی: دکتر علی باقرپور

پست الکترونیک: bagherpoura[at]mums.ac.ir
 
 

سوابق مدیریت گروه رادیولوژی فک وصورت از گذشته تا کنون:
 
از سال 89 تا 91: دکتر ماهرخ ایمانی مقدم
از سال 91 تا 95: دکتر سید حسین حسینی زارچ
از سال 95 تا کنون: دکر علی باقرپور