فارغ التحصیلان دوره های تخصصی

فارغ التحصیلان دوره های تخصصی تا کنون
 

84-81: دکتر علی باقرپور و دکتر امین افضلی

85-82: دکتر مریم خلجی و دکتر مریم گودرزی

86-83 : دکتر مهدیه طالب مهر

87-84: دکتر مهدی نیکنامی و دکتر معصومه جوهری

88-85 دکتر سمیه نعمتی و دکتر عباس محمدی

89-86: دکتر آدینه جوادیان لنگرودی، دکتر مهدی سهرابی و دکتر زهرا تفاخری

90-87: دکتر الهه محمودی هاشمی، دکتر محمدرضا طالب زاده

91-88: دکتر الهه توحیدی، دکتر پیروزه مهدوی و دکتر ثمره مرتضوی

92-89: دکتر ندا یزدانی، دکتر سمیه ولیان و دکتر مریم محمدزاده

93-90: دکتر مونا علی محمدی ، دکتر شکیبا افضلی نسب و دکتر فاطمه حافظ ملکی

94-91: دکتر علیرضا سنایی، دکتر حامد ابراهیم نژاد و دکتر مریم کشاورزی

92-95: دکتر سعیده ابراهیمی، دکتر منصوره دریجانی، دکتر ضحی صاحب نسق

 

اسامی دستیاران سال سوم ورودی 93:

دکتر طاهره مهری

دکتر نسیم خاکی

دکتر یونس محیطی

اسامی دستیاران سال دوم ورودی 94:

دکتر ثریا بخشانی

دکتر سیما عباسلو

اسامی دستیاران سال اول ورودی 95:

دکتر پروانه آرمان پور

دکتر محمدحسن لطفعلی زاده